GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 

 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………….

 

Narozen/á ……………………………………………………………………………………………

 

 Bytem ………………………………………………………..……………………………………..

(dále jen „Subjekt údajů”)

 

uděluje tímto

 

Jméno a příjmení živnostníka:……………………………………………………………………………………………….

 

IČO: …………………………………………..

 

Sídlo provozovny…………………………………………………………………………………………………………………

 

e-mail:……………………………………………………………………………….tel.:………………………………………….

(dále jen „Správce“ )

 

 

 

souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 

1.Osobní údaje, které budou zpracovány:

     jméno a příjmení,

     poštovní adresa,

     emailová adresa,

     telefonický kontakt,

     číslo bankovního účtu.

 

 

 1. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:
 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek (příp. reklamací.)
 • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

 • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.  

 

 • Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

 

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

 

 

V ………………………………… dne …………………………

 

 

 

 

…………………………………

podpis Subjektu údajů

24/7 Pohotovost – Volejte hned  704 83 82 81